Kontakt: tel: 81 5346065, 81 5321001, 81 5321002, 81 5321003, 81 5321004, fax 81 4790816, 81 5346065 tel.kom. 603402181, 601243961 email: szkolenia@eceprestiz.pl


fb
Google

Web ECE Prestiż

Wybierz jedno z 11 szkoleń

501.Specjalista ds. opracowania projektów i pozyskiwania funduszy unijnych w nowej perspektywie budżetowej 2014-2020 . Tajniki efektywnej pracy, czyli jak napisać dobry projekt pod kątem jego oceny –warsztaty kompetencyjne dla przyszłych profesjonalistów
502.Nowa perspektywa budżetowa 2014-2020 w Unii Europejskiej szansą dla Polski. Obowiązujące uregulowania prawne i możliwości pozyskania środków przez polskie urzędy, samorządy, instytucje i przedsiębiorców.
503.Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – nowa perspektywa 2014-2020.
504.Monitoring, ewaluacja i kontrola projektów współfinansowanych ze środków EFS
505.Ocena budżetu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – nowa perspektywa 2014-2020
506.Postępowanie i egzekucja administracyjna w 2014 roku dotycząca zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich - prawa i obowiązki wierzyciela
507.Pomoc publiczna w ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE
508.Metody kontroli - zasady, metody i techniki doboru próby do kontroli projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
509.Wykrywanie i zwalczanie oszustw, nadużyć finansowych i korupcji z uwzględnieniem nieprawidłowości w projektach współfinansowanych ze środków UE – techniki oraz metody kontroli/audytu
510.Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – kontrola, typowe błędy i nadużycia
511.Kontrola projektów inżynierii finansowej realizowanych w ramach działania 6.2 POKL i w perspektywie finansowej 2014-2020

EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
Tel 81 5346065, 81 5321001, 02, 03, 04, tel. kom. 603402181, 601243961
fax. 81 4790816, 81 5346065, www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943,
KRS: 0000320097.
Szkolenia Konsulting

Zapraszamy na szkolenie

501.SPECJALISTA DS. OPRACOWANIA PROJEKTÓW I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH W NOWEJ PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2014-2020 . TAJNIKI EFEKTYWNEJ PRACY, CZYLI JAK NAPISAĆ DOBRY PROJEKT POD KĄTEM JEGO OCENY –WARSZTATY KOMPETENCYJNE DLA PRZYSZŁYCH PROFESJONALISTÓW

Uwaga:

/m/- w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/c/- wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane zgodnie z właściwymi przepisami(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2012 r.), zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym, pokój 1-osob. za dodatkową opłatą – 75,00zł netto za 1 dobę(Karpacz 90,00 zł netto za dobę), pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia:

Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu opracowania projektów o dofinansowanie w ramach funduszy unijnych w nowej perspektywie budżetowej 2014-2020. Celem szkolenia jest również nabycie niezbędnych umiejętności z zakresu warsztatu pisania wniosku o dofinansowanie – przyszłego profesjonalisty w branży, w której zamierza podjąć pracę lub ją kontynuować.Warsztaty te będą przebiegać w formie pozwalającej zbilansować część wykładową z warsztatową, tak aby uczestnicy mogli z zajęć wynieść nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną – efektem ich pracy będzie samodzielny przygotowany projekt o dotację. Innowacyjność szkolenia polegać będzie na sporządzeniu wniosku pod kątem jego oceny. Uczestnik będzie potrafił dokonać analizy swojego wniosku i ocenić go przy pomocy arkusza Karty Oceny Merytorycznej wniosku. Mottem szkolenia będzie „Od pomysłu do realizacji – potrafię aplikować o środki unijne.”

Prowadzący:

Wieloletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia- Specjalista do spraw programów, praktyk w zakresie zarządzania projektami - od 2005 r. aplikujący, realizujący i rozliczający projekty współfinansowane ze środków UE. Ekspert Centralnej BazyEkspertów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonujący oceny projektów (również innowacyjnych i ponadnarodowych) oraz strategii wdrażania projektów innowacyjnych.

Metody pracy:

Mini- wykład, prezentacja multimedialna, warsztaty (ćwiczenia) indywidualne grupowe, dyskusje, prezentacje, scenki, symulacje, metoda burzy mózgów.
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Nowa perspektywa budżetowa na lata 2014-2020.
 2. Omówienie 11 celów tematycznych, które muszą zostać uwzględnione przez państwa członkowskie przygotowujące zasady podziału Funduszy Europejskich w latach 2014-2020.
 3. Omówienie poszczególnych Programów Operacyjnych- zasady korzystania.
 4. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji o funduszach, programach i konkursach dotyczących projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
 5. . Praca warsztatowa- poszukiwanie źródeł dofinansowania w ramach programów dla poszczególnych przedsięwzięć i rodzaju beneficjentów.
 6. Przedstawienie ścieżki aplikowania o uzyskanie dotacji w Instytucji Wdrażającej. Poszczególne etapy aplikowania i odwoływania się od decyzji. Podstawowe pojęcia i terminologia.
 7. Omówienie dokumentacji konkursowej dla wybranego działania ze szczególna analizą kryteriów dostępu i strategicznych.
 8. Zasady pisania projektów- Instrukcja pisania wnioskóworaz inneniezbędne dokumenty programowe, na które należy zwrócić uwagę przy aplikowaniu o środki unijne .
 9. Praca warsztatowa – opracowanie własnego pomysłu na projekt i poszukanie programu finansującego go. Omówienie i konsultacja prac.
 10. Pojęcie projektu, elementy projektu, cykl życia projektu .
 11. Omówienie formularza wniosku w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych. Informacje ogólne, poruszanie się po Generatorze Wniosków Aplikacyjnych. Tworzenie nowego wniosku o dofinansowanie projektu.
 12. Praca warsztatowa - wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POKL. Informacje o projekcie i Beneficjencie ( Projektodawcy).
 13. Uzasadnienie potrzeby i cele realizacji projektu.
 14. Omówienie grup docelowych, którym możemy udzielić wsparcia. Zasada równości szans. Omówienie zadań przewidziany do realizacji w ramach projektu. Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu. Oddziaływanie projektu. Potencjał i doświadczenie projektodawcy. Opis sposobu zarządzania projektem.
 15. Konstrukcja budżet projektu: koszt bezpośrednie i pośrednie, kwota dofinansowania i wkład własny. Kwalifikowalność wydatków. Personel projektu i koszty zarządzania. Zakaz podwójnego finansowania.
 16. Harmonogram realizacji projektu. Wymagane załączniki.
 17. Omówienie Kart oceny formalnej i merytorycznej wniosku.
 18. Analiza sporządzonych wniosków przy pomocy Karty oceny merytorycznej.
 19. Najczęściej popełniane błędy podczas aplikowania o środki unijne.
 20. Procedura odwoławcza od oceny.
 21. Pytania uczestników i konsultacje.
ZGŁOSZENIA UDZIAŁU DOKONAĆ MOŻNA:

1. "On-line" poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego

2. Tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie Karty zgłoszeniowej

Organizacja

Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.